Sunday, June 9, 2013

Hai blog bạn nên đọc

Đây là hai blog mà tôi rất yêu thích, nó giúp tôi hiểu hơn về con đường mình đang đi. Và tôi sẽ thực hiện dịch nhiều bài viết của hai blog này để chia sẻ với mọi người.

http://blog.drmalpani.com/ và  www.myselfishgenes.blogspot.com